Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Az iskola bemutatkozása

A Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola az Eszterlánc Óvoda és a Laborcz Ferenc Általános Iskola jogjogutód intézményeként 2012. szeptember 1-jén világnézetileg elkötelezett, közös oktatási-nevelési intézményeként nyitja meg kapuit, ahol a legalapvetőbb érték a hit és az erkölcs, a megszerzett tudás hatalom, a megszerzett tudás öröm.

„Nincs szentebb emberi tevékenység a nevelésnél”

(Luther Márton)

Bemutatkozás

Az óvoda 30, az általános iskola 50 éve működik Rákoskeresztúr központjában a lakótelep és családi házas környék határán. Közvetlen szomszédságban vagyunk még a Tanuszodával és a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziummal.

Az óvoda négy csoporttal, az iskola évfolyamonként két párhuzamos osztállyal működik. A központi elhelyezkedés a szülők, a családias méretek pedig a gyermekek mindennapjait könnyítik meg. A két épületet mindössze egy zebra választja el egymástól a Ferihegyi út két oldalán.

Az intézmény nevelőtestületi kara magas színvonalon képzett, kiváló szakemberekből áll. Valamennyien gyermekszerető, nagy hivatástudattal rendelkező kollégák. Nyitottak minden olyan új módszer kipróbálására, amellyel kapcsolatban meggyőződtek arról, hogy óvodásaik, tanítványaik javát szolgálják.

Termeinket, csoportszobáinkat a családias légkör jellemzi. A pedagógusok egyéni ízléseik szerint igyekeznek alakítani, sajátos jelleget kölcsönzi a csoportszobáknak, tantermeknek.

2007-ben óvodánk tornaszobával bővült, ami a gyermekek mozgásfejlesztését nagymértékben elősegíti, továbbá meseszoba, fejlesztő szoba, és orvosi szoba is kialakításra került.

Iskolánkban modern gépekkel felszerelt, önálló hálózattal rendelkező számítógépterem biztosítja az informatika oktatását. A nyelvoktatást minden igényt kielégítő, korszerűen felszerelt multimédiás nyelvi labor segíti. Tizenháromezer kötetes könyvtárunk nemcsak helyben olvasásra és kölcsönzésre, de tanórák, vetélkedők lebonyolítására, internet elérésre is alkalmas.

Iskola01.jpg   Iskola02.jpg   Iskola03.jpg   Iskola04.jpg

Iskolánk 2007-ben elnyerte az ÖKOISKOLA címet, ezért oktatói és nevelői feladataink között szerepel e program aktív támogatása. Évente rendezünk környezetszépítő hetet és öko-akadályversenyt, de természetesen egész évben igyekszünk diákjainkat a környezettudatos életre nevelni és ezeket a programokat az életkori sajátosságokat figyelembe véve kiterjesztjük óvodásainkra is.

Intézményünk a partnerközpontúságra törekszik, melyet a COMÉNIUS 2000 minőségfejlesztési rendszer kiépítésével alapoztunk meg. 2004 óta az Oktatási Minisztérium „Partnerközpontú intézménye” vagyunk.

2011 szeptembere óta pedig intézményünk regisztrált „Tehetségpont”-ként működik karöltve a szomszédos iskolákkal.

 

Nevelési célunk:

Az intézmény az Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási intézménye, a Biblia szellemében, a Lutheri tanítások szerint és az óvoda, iskola hagyományaihoz híven kívánja tanulóit nevelni. Vállalja a felekezeti elkötelezettséget, azonban – az ökumenizmust szem előtt tartva – nyitott más keresztény egyházak felé is. Az Egyház irányítása meghatározza a nevelőmunkát. Keresztény világnézetet, világképet és értékrendet kívánunk gyermekeinkben kialakítani és megerősíteni. Ennek érdekében tanrendünkbe beépül a hitoktatás, melyet felekezet szerinti megoszlásban biztosítunk tanulóinknak. Mindennapjainkhoz szervesen kapcsolódnak az Evangélikus Egyház hagyományai, szokásrendszere: közös áhítat, ima, csendes napok, egyházi rendezvények, ünnepek, műsorok, tanévnyitó és –záró Istentiszteletek, stb.

A keresztényi értékek elfogadását és gyakorlását a gyerekekkel való mindennapos foglalkozás erősíti mindnyájunkban: személyre szóló, szeretetteljes bánásmód, következetesség, az életkori sajátosságoknak megfelelő elvárások, türelem, hitelesség, az egymás iránti szeretet példája.

A ránk bízott gyermekeket a családokkal összefogva, együtt neveljük. Célunk, hogy a tőlünk kilépő fiatalok szilárd erkölcsű felnőttek legyenek, akik választani tudnak a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a helyes és a helytelen között, így az Egyház és a haza hű és hasznos polgáraivá váljanak.

Nevelési feladataink megvalósításához iskolalelkész is segítséget nyújt intézményünkben.

Pedagógiai alapelveink, az iskola egyéni arculata

Pedagógiai tevékenységünk célja a kiegyensúlyozott személyiség sokoldalú fejlesztése. Az általános műveltség megszerzésén, a korszerű, felnőtt élet mindennapjaiban használható ismeretek oktatásán és a középiskolai tanulmányokra történő felkészítésen túl nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti képzésre. Iskolánk a kerület sokszínű közoktatási kínálatát 1991 óta művészeti neveléssel gazdagítja. Ennek célja, hogy a művészetek terén „jártas”, annak értékeit befogadó, alkotószellemű tanulókat neveljünk, ezzel is alakítva személyiségüket. Intézményünk különös gondot fordít az idegen nyelv és informatika oktatására is.

A helyi tanterv által biztosított, nem kötelező (szabadon választott, de választás esetén kötelező) órák keretében alsó tagozaton idegen nyelv és testnevelés tantárgyakat oktatunk. Kínálatunk: angol és német nyelv. Felső tagozaton választható, nem kötelező óráink többek között: idegen nyelv, informatika, testnevelés, valamint kötelezően választandó a művészeti osztályainkban rajz, illetve művészettörténet. Alsó tagozaton megvalósítottuk a mindennapos testnevelést.

Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek képesség szerinti differenciált oktatását. Tanítóink és szaktanáraink mindennapi munkáját több fejlesztőpedagógus is segíti. Kollégáink rendszeresen részt vesznek különböző pedagógiai vagy szaktárgyi továbbképzéseken, és mindennapi munkájuk során alkalmazzák is a tanult ismereteket, módszereket. A korszerű, kooperatív tanítást elősegítik a házi bemutatóórák, foglalkozások, melyeken gyakorlatban is láthatjuk ennek a munkaformának az előnyeit, hatékonyságát a különböző kompetenciák fejlesztésében.

Alsó tagozaton fő feladatunknak tekintjük az alapkészségek elsajátítását, a mindennapos testedzést. Fontosnak tartjuk a szülők bevonását a mindennapi életünkbe, melynek érdekében nyílt órákat szervezünk. Hasonló célt szolgál OVI-SULI programsorozatunk is, ahová az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket várjuk. Egyedülállóan, már elsőben megkezdjük az angol és a német nyelv párhuzamos, játékos tanítását. Így könnyebb a szülőknek is az idegen nyelv kiválasztása, amelyet a későbbiekben a gyerekek a tudásszintjüknek megfelelően, csoportbontásban tanulhatnak.

Művészeti osztályunkba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik szeretnek rajzolni, kézműveskedni. A tagozaton már első osztálytól kezdve szaktanár tanítja a rajzot.

Arra törekszünk, hogy minden tanulóban megtaláljuk azokat a képességeket, amelyek kibontakoztatásában segítségükre lehetünk. Tehetséges tanulóink különböző szakkörökön (többek között: idegen nyelv, informatika, testnevelés valamint művészeti osztályainkban grafika, szobrászat, festészet, színjátszás, művészettörténet) szerezhetnek több, mélyebb ismereteket, melynek hatékonysága az országos, budapesti és kerületi versenyeken való sikeres eredményekben mutatkozik meg.

Nyolcadikos diákjainknak matematikából és magyarból felvételi előkészítő tanfolyamot szervezünk, ezzel is segítve továbbtanulási esélyeiket. Végzőseink felkészülten indulnak a középiskolai felvételiken, és a visszajelzések szerint a későbbiekben is megállják helyüket.

Szabadidő és hagyományaink ápolása

A szülők igénye szerint napközi otthonban biztosítjuk az egész napos foglalkozást, mely szervesen illeszkedik az iskola nevelési- oktatási rendszerébe. Elsőben és másodikban osztály szintű, harmadik és negyedik évfolyamon pedig – létszámtól függően – homogén, illetve vegyes csoportok működnek

A tanulás mellett diákjaink szabadidős programjairól is gondoskodunk. Rendszeresen járunk színházba, múzeumba, moziba, részt veszünk a kerületi kulturális rendezvényeken is. Minden évben szervezünk önköltséges nyári és erdei táborokat.

Délutánonként a gyerekek tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt, de lehetőségük van még tánc, karate, floorball oktatásra is járni. A Tanuszodával karöltve úszásedzéseket is szervezünk.

Iskolánk immár 10 esztendeje ad otthont a kerületi ifjúsági sakkrendezvényeknek, így a mindig nagy érdeklődéssel kísért Laborcz Kupának is.

Az egyéb, tanévközi programokról az iskolalelkész és a diákönkormányzatunk gondoskodik. Ezek keretében évente sportnapot, ifjúsági napot, játékos és hagyományőrző délutánokat, vetélkedőket, stb. szervezünk.

Iskola05.jpg

Iskolánk életében minden tanévben megrendezésre kerül a rajzkiállítással egybekötött Kulturális Szemle, melynek méltó helyszíne a Vigyázó Sándor Művelődési Ház. A rajzkiállítás műalkotásai nemcsak tanítványaink kiemelkedő tehetségét, de felkészítő tanáraik áldozatos munkáját is bizonyítják. Az ünnepségen adjuk át a legsikeresebb rajzosoknak a Laborcz-díjat. A szemlén az osztályok bemutatkoznak egy-egy rövid produkcióval, amelyek között a tánctól a daléneklésen keresztül a jelenetekig mindenféle műfajban remek előadásokat láthatunk.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek